برس ایزوگام مدل استوانه ای

جهت پاک سازی سطح ایزوگام از قطرات آب و ذرات خارجی

موقعیت استفاده: - ابتدا و انتهای خط تولید - بعد از حوضچه خنک کننده